TEISCO mit Kay E-100 type C
Manufacturer
TEISCO
Brand
Kay
Model
E-100
Instrument
Guitar
# Pickups
1